آهنگ سلطان قلبها پنجشنبه نهم آبان ۱۳۸۷ 18:59
لا سی دو می فا می فا می فا می فا می ر می ر می ر می ر می ر دو ر دو ر دو سی لا لا* لا ۲ لا سل فا می فا می ر فا می ر فا سل فا می ر می ر دو می ر دو می ر دو سی دو ر سی دو ر سی دو می فا لا سل فا لا* لا... ۲
نوشته شده توسط علي اصغر  | لینک ثابت |